Com generar una Ordre de Servei de forma automàtica en odoo?

Servei Exterior en ERP odoo

Per permetre que es generi una ordre d'intervenció o ordre de servei a partir d'una comanda, abans ja haurem configurat el tipus de producte per a tal fi. Per descomptat el sistema ERP odoo permet crear abans una cotització o pressupost amb els materials que s'utilitzaran més el cost del servei. També comentaré que es pot crear una plantilla perquè aquesta llista de manterials i/o serveis, es registri de forma automàtica en l' ordre de servei que generarem des de la comanda. Anem a veure-ho amb un exemple "fictici" amb el mòdul de  Servei de Camp d'odoo.

1 - Configuració del Producte

Primer anirem a Vendes> Productes > Crear. A la Informació general > Tipus de producte triem Servei.

A la pestanya de Vendes > Facturació o Comptabilitat seleccionem l'opció de "Crear un sol·licitud FSM per comanda de venda".

Producte FSM en odoo erp per crear Ordre de Servei des de comanda.

2 - Plantilla d'Ordre de Servei en odoo.

Seguint en la mateixa pestanya de Vendes, observem que ens ofereix la possibilitat de crear una plantilla per a l'Ordre de Servei. Doncs anem a crear-la per veure com funciona.

EEsemple d'instal·lació d'un aparell d'aire condicionat. Podem les hores que calculem per al servei que en l'exemple són 7 i el tipus de servei, en el nostre cas. instal·lació.

Tenim la pestanya d' Instruccions per redactar les pautes que ha de seguir l'operari per a dur a terme el servei exterior. Després tenim la pestanya d' Activitats. He posat 3 a títol d'exemple.

Podem, a més, assignar aquesta Plantilla d'ordre de  servei exterior a un Equip. En aquest cas deixem el que ve per defecte. 

Plantilla ordre de Servei Exterior odoo. Servei de Camp.

3 -Comanda de vendes

Anem a Vendes > Comandes > Crear.

Introduïm les línies de la comanda, amb els materials i el producte "servei" que hem configurat perquè ens generi de forma automàtica una ordre de Servei Exterior. Aquí també cal tenir en compte la configuració dels materials, perquè es generi automàticament una ordre de compra o una sortida de l'inventari, etc.

Comanda producte FSM en odoo

En el moment que confirmem se'ns generarà 1 ordre d'entrega i 1 comanda FSM. Odoo ens ofereix botons intel·ligents que ens donen accés directe. També per descomptat, tenim l'opció de  crear factura.

L' ordre d'entrega que s'ha generat, suposa una sortida de magatzem que també veurem reflectida en la FSM.

Generar Ordre de Servei Exterior des de Comanda en erp odoo

4 - Inventari.

Quan anem a l' Inventari, en la vista de resum que per defecte ens ofereix odoo, ja ens indicarà que tenim un ordre de lliurament pendent. Veiem que estan indicats tots els productes de la comanda. Confirmarem la sortida del magatzem per prosseguir amb el nostre  Servei Exterior.

Generar ordre d'entrega automática des de comanda en odoo

5 - FSM. Ordre de Servei

En l' Ordre de Servei Exterior generada des de la comanda, ja estaran emplenats els camps Tipus (instal·lació) i Plantilla (el nom de la que hem configurat). Després d'omplir la resta de camps. anem a la pestanya d'Activitats i comprovem que apareix la llista que vam indicar en la nostra Plantilla d'instal·lació. Aquí, l'operari responsable al que li assignem aquesta ordre de servei, anirà marcant l'estat completat de cadascuna d'elles a mida que les finalitzi.

En aquest cas apareix completada per l'Administrador perquè he clicat jo, però sortirà completat per l'operari que cliqui a l'estat completat.

Plantilla Ordre de servei exterior amb activitats.

Si anem a la pestanya d' Inventari, podrem comprobar que s'han registrat els productes sol·licitats. Si és correcte, només faltarà enviar.

Productes sortida d'inventari per Ordre de Servei Exterior. Servei de camp en odoo.

6 - FSM odoo. Temps, Costos i Factura

A més de tenir una Planificació, una relació de les activitats que s'han de realitzar, els productes o materials requerits per al Servei i les instruccions a seguir en cas que es vulguin detallar, el treballador que porta el servei, anirà introduint el temps d'execució, les activitats o tasques que es van completant i a la fi omplirà el seru full d'hores dedicades. dades que se van completando y al final rellenará su hoja de horas.

Registre temps d'execució real en Ordre de servei de camp.

A la pestanya de Comptabilitat veurem que tenim dues seccions. Una, correspon als costos que ens suposa a nosaltres el servei. Són els costos del contractista. La següent secció,  Fulla d'hores, és la que ompliria el treballador empleat nostre, en el cas que fos ell el que fes el servei. Si facturem, el sistema ens genera la factura del treballador del Servei Exterior (per exemple, un treballador autònom) pel seu servei.

Costos Servei de camp en odoo. FSM costos contractats.
Amb odoo ERP i d'aquesta manera tan senzilla, es pot gestionar una empresa de Serveis, ja sigui d' instal·acions, reparació o manteniment. Tot integrat i controlant tot el procés des d'una única plataforma. Les possibilitats són infinites, totes les casuístiques i models de negoci...,  odoo t'ajuda. Prova-ho perquè puguis valorar. No dic més.